Kiến thức Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký (mẫu số 02/mtk)...

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký (mẫu số 02/mtk) mới nhất

890

Trong trường hợp thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, đơn vị hay tổ chức phải tiến hành làm hồ sơ thủ tục giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký đính kèm thủ tục hành chính giấy đề nghị thay đổi mẫu chữ ký theo Nghị định 11 trực thuộc quản lý Kho bạc Nhà nước.

Xem thêm:

1. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký gồm những nội dung nào?

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký được sử dụng khi đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người ký so với lần đăng ký trước.

Trong mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký bao gồm các nội dung:

  • Thông tin về đơn vị thay đổi mẫu dẫu, mẫu chữ ký
  • Mẫu dấu, mẫu chữ ký
  • Thông tin tài khoản áp dụng thay đổi mẫu dẫu, mẫu chữ ký
  • Chứ ký xác nhận của các bên liên quan

2. Mẫu 18 nghị định 11 – Mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP được thể hiện thông qua mẫu số 18 ký hiệu 02/MTK bản đề nghị cập nhật mới nhất và hiện hành có hiệu lực dưới đây:

Tải mẫu 18 nghị định 11/2020 – giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký :Tại đây

Mẫu số 18
Ký hiệu: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

 Thay đổi hồ sơ pháp lý  Thay đổi mẫu dấu  Thay đổi mẫu chữ ký

Mã số hồ sơ: …………………..

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ………………………………………………………………….

Tên đơn vị: …………………………………………. Mã ĐVQHNS: ………………………..

QĐ thành lập số: …………… Do cơ quan :………….. Cấp Ngày/tháng/năm: ……………….

Tên cơ quan cấp trên: …………………………………………………………………………..

Họ và tên Chủ tài khoản: ……………………………………………………………………….

Văn bản bổ nhiệm số ……………………………… Ngày/tháng/năm ………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………

Văn bản bổ nhiệm số …………………………… Ngày/tháng/năm …………………….…….

Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên: ………………..

Chức vụ: ………………

1 ………………………

2 ………………………

Kế toán trưởng

Họ tên: …………………

 

1 ……………………….

2 ……………………….

Người được ủy quyền

Họ tên: …………………

Chức vụ: ……………….

1 ………………………

2 ………………………

Người được ủy quyền

Họ tên: …………………

Chức vụ: ……………….

1 ………………………

2 ………………………

Người được ủy quyền

Họ tên: …………………

Chức vụ: ……………….

1 ………………………

2 ………………………

Người được ủy quyền

Họ tên: …………………

Chức vụ: ……………….

1 ………………………

2 ………………………

Người được ủy quyền

Họ tên: …………………

Chức vụ: ……………….

1 ………………………

2 ………………………

Mẫu dấu:                  (1)                                   (2)

 

THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:

STT PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1 1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA ………………….

Mã nguồn NSNN……… thuộc cấp NS……

Nội dung giao dịch: …………………….

…………………………………………..

1.3. Số tài khoản: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………..
2 1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA ………………….

Mã nguồn NSNN……… thuộc cấp NS……

Nội dung giao dịch: ……………………

………………………………………….

1.4. Số tài khoản: ………………….………………..

…………………………………..

…………………………………..

………
…………….

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1 1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA……………………… thuộc cấp NS….. Mã CTMT, DA và HTCT.

Nội dung giao dịch:……………………..

………………………………………….

1.3. Số tài khoản: ……………….

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

………
2 1.3. Mã ĐVQHNS/Mã DA……………………… thuộc cấp NS….. Mã CTMT, DA và HTCT.

Nội dung giao dịch:…………………….

………………………………………….

1.4. Số tài khoản: ………………

………………………………….

………………………………….

…………………………………..

………..
………….

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1 1.1. Mã CQ thu: …………………………….

Nội dung giao dịch: ……………………

………………………………………….

1.3. Số tài khoản: ………………

…………………………………

…………………………………

………
2 1.2. Mã CQ thu: …………………………

Nội dung giao dịch: ……………………

…………………………………………

1.4. Số tài khoản: ………………

…………………………………

…………………………………

…………
…………

 

……….., ngày….tháng….năm….
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tài khoản của đơn vị:

Ngày tài khoản bắt đầu có hiệu lực: ……………………………………………………………………..

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt y
………, ngày….tháng….năm….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Lưu ý khi soạn thảo giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký

  • Thống nhất trong cách trình bày và đồng bộ cách soạn thảo
  • Cuối giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký cần có đầy đủ chữ ký của các bên: Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng…
  • Nội dung giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
  • Trình bày khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, sạch sẽ, không gạch xóa, sửa chữa.

Trên đây là mẫu đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký được MISA eSign tìm hiểu và cung cấp nhằm giúp bạn đọc nhận được những thông tin, tham khảo tài liệu cần thiết.

Đăng ký tại đây để được tư vấn mua phần mềm chữ ký số MISA eSign nhanh nhất Tại đây

tư vấn miễn phí sử dụng chữ ký số