Báo giá MISA eSign – Phiên bản USB Token

Chữ ký số có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp khi giao dịch điện tử
1 Năm
1.829.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
2 Năm
2.729.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 1.089.500 VND/Năm
3 Năm
3.529.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 993.000 VND/Năm
Chữ ký số dùng để xác thực danh tính của cá nhân, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân đó
1 Năm
1.049.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
2 Năm
1.449.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 449.500 VND/năm
3 Năm
1.749.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 399.667 VND/năm
Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp;
sử dụng trong các giao dịch nội bộ hoặc giao dịch với bên ngoài được tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền
1 Năm
1.049.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
2 Năm
1.449.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 449.500 VND/năm
3 Năm
1.749.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 399.667 VND/năm
Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của chủ hộ, cá nhân kinh doanh
1 Năm
1.049.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
2 Năm
1.449.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 449.500 VND/năm
3 Năm
1.749.000
VNĐ/Gói
Đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử
 • Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Hợp đồng điện tử
 • Giao dịch điện tử khác
Chỉ 399.667 VND/năm
Thay đổi/Cấp lại
chứng thư số
550.000
VNĐ/Lần
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thiết bị USB TOKEN
Tải báo giá chi tiết